Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ερώτηση της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ για τα πτυχία του εξωτερικού

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης
Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 13-5-2014,

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τα ισχύοντα στον πρόσφατα ψηφισθέντα Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων που τηρούνται σε κάθε δικηγορικό σύλλογο απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού έπρεπε σωρευτικά να: «α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.» (α. 15 παρ. 1 ν. 4194/2013).

Σύμφωνα όμως με πρόσφατη τροπολογία που εισηγήθηκε ο Υπ. Δικαιοσύνης η δεύτερη προϋπόθεση πλέον εξαλείφεται και αντικαθίσταται με «είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών» (α. 1 υποπαρ. ΙΕ 1 ν. 4254/2014). Ως εκ τούτου, αίρονται όλα τα εμπόδια προκειμένου να ασκήσει την δικηγορία απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού χωρίς με κανένα τρόπο να διασφαλίζεται η επάρκεια της κατάρτισής του, οι νομικές του γνώσεις και η επαφή του με το ελληνικό δίκαιο. Συγχρόνως, ανοίγει ο δρόμος της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους κολεγίων συμβεβλημένων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ίσων με τους αποφοίτους των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Η εξέλιξη αυτή εκτός του ότι υποβαθμίζει την δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οδηγεί σε έμμεση ανωτατοποίηση των αμφιβόλου ποιότητας ιδιωτικών κολεγίων κατά παράβαση του α. 16 παρ. 5 του Συντάγματος. Δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε πολλά κράτη - μέλη της Ε.Ε. δεν διασφαλίζεται με κανένα τρόπο, συχνά έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα διαφθοράς και πολλές φορές η λήψη του πτυχίου συνδέεται όχι με την επιστημονική επάρκεια αλλά με την οικονομική δυνατότητα του σπουδαστή, αιτούμαστε από το ΔΣ του ΔΣΘ να μας ενημερώσει:

Α) Αν είναι πλέον δυνατή η εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων που τηρεί ο ΔΣΘ αποφοίτων πανεπιστημίων του κρατών που αναφέρονται στο α. 15 παρ. 1 ν. 4194/2013 χωρίς καμία πιστοποίηση ή έλεγχο της επάρκειάς τους.

Β) Αν είναι δυνατή η εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων που τηρεί ο ΔΣΘ αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων συμβεβλημένων με πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς καμία πιστοποίηση ή έλεγχο της επάρκειάς.

Γ) Αν προτίθεται το ΔΣ του ΔΣΘ να αναλάβει πρωτοβουλία για την επαναφορά της καταργηθείσας διάταξης ως minimum διασφάλισης της ποιότητας των λειτουργών του δικηγορικού επαγγέλματος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης                                                                Φουλίδου Ανδριάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου