Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Υπόμνημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων ΔΣ Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας κ. Χ. Αθανασίου σχετικά με την πραγματοποίηση άσκησης σε ΝΠΔΔ, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου.


Θεσσαλονίκη 13-6-2014,

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε βάσει του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ο οποίος δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ 208/27-9-2013 και ήδη βρίσκεται σε ισχύ, διευρύνονται τα περιθώρια πραγματοποίησης άσκησης, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και ΝΠΔΔ και οργανισμούς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το α. 13 παρ. 3 του Κώδικα ορίζεται ότι: «Η άσκηση μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφασή του, τοποθετεί και αναθέτει τα καθήκοντα στους ασκούμενους δικηγόρους. Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων φορέων είναι έως εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.»

Όπως γνωρίζετε και προκύπτει και από την διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα, απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία θα ορίζει τον ακριβή χρόνο και το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων.

Επειδή ιδίως στην επαρχία αλλά και στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια εύρεσης δικηγορικού γραφείου για την πραγματοποίηση άσκησης.

Επειδή η πραγματοποίηση άσκησης σε φορείς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ δύναται να προσφέρει σημαντική εμπειρία στους ασκούμενους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεσμού.

Επειδή παρόμοια δυνατότητα υπάρχει για τα δικαστήρια της επικράτειας και παρά τις όποιες δυσκολίες συνάντησε, αποδείχθηκε εν πολλοίς επιτυχημένη. Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία που αποκτήθηκε σε επίπεδο οργάνωσης και χρηματοδότησης είναι δυνατό να αξιοποιηθεί.

Επειδή ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από φορείς και ΝΠΔΔ της Θεσσαλονίκης για την συγκεκριμένη δυνατότητα (πχ Δήμος Θεσσαλονίκης).

Αιτούμαστε την έκδοση της εκ του νόμου απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όσων άλλων διαδικαστικών πράξεων και ενεργειών είναι αναγκαίες προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη του α. 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013. Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε κρίνετε χρήσιμο ή απαραίτητο.

Στοιχεία επικοινωνίας: eandith@gmail.com, τηλ. 6970057700.
Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μήττας Μιχάλης Φουλίδου Ανδριάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου