Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ), παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15/11/2013 και προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.


ΔΡΑΣΕΙΣ
Ø   Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
Ø   Κατάρτιση ωφελούμενων σε 4 προγράμματα των 75 ωρών στα εξής αντικείμενα (εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα):
·   Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε Η/Υ
·   Στρατηγική Πωλήσεων και Μάρκετινγκ
·   Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης
·   Χρήση ΤΠΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ø   Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση για 25 άνεργους νέους πτυχιούχους σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους – 85 ώρες (εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα).
Ø   5 Προγράμματα Επιμόρφωσης με αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητά τους για νέους επιστήμονες - Επιμορφώσεις σύντομης διάρκειας 40 ωρών για 9 άτομα, κάθε μία
Ø   Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό για 40 άτομα που θα ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.
Ø   Επαγγελματική Συμβουλευτική προσδιορισμού αναγκών ωφελούμενων που θα προωθηθούν στην Απασχόληση.
Ø   Εξειδικευμένη Συμβουλευτική, σε θέματα νομικά, εργασιακά, διοικητικά, φοροτεχνικά , χρηματοοικονομικά και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν ατομικές και κοινωνικές επιχειρήσεις. Συμμετοχή σε workshops και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ
Ειδικότερα, η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να ενισχύσει:
Ø   την απασχόληση 25 νέων ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτω των 25 ετών και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν για 3 μήνες
Ø   την απασχόληση 25 νέων άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών, με την ένταξή τους σε θέσεις εργασίας και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν
Ø   την επιχειρηματικότητα 20 νέων άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ με τη δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων και υποστήριξή τους κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας
Ø   την απασχολησιμότητα 5 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με την επέκταση δραστηριοτήτων και υποστήριξή τους κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας
Ø   την απασχολησιμότητα 10 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με την ανάληψη συγκεκριμένου έργου
Ø   την επιχειρηματικότητα 15 νέων άνεργων πτυχιούχων και 40 νέων επιστημόνων επιτηδευματιών με τη δημιουργία 11 συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας με υποστήριξη στους πρώτους μήνες λειτουργίας


Δικαιούχοι είναι και Νέοι Δικηγόροι έως 34 ετών και με έως 6 χρόνια από την λήψη του πτυχίου τους.

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή - να προσέρχονται από έως 15/11/2013, ώρες: 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση του ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.»: Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου